Administrator danych osobowych (ADO):

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Nowym Korczynie

ul Partyzantów 13

tel. : 413771020

e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl
 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii

Europejskiej oraz standaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których

dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu. W związku z powyższym poniżej,

znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

przez  Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Korczynie,

(Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

1. Administratorem Pani/ Pana /rodzica/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie telefon: 413771020

 e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl

2. Dane osobowe Pani /Pana/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1lit.c,

   ogólnego rozporządzenia  j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,

   określonych w Ustawie –Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r.

   poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r.

   poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych                     

   i wychowawczych w placówce.

3. Pani/Pana / ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony

  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

4. Posiada Pani /Pan/ prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania,

   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu

   na przepisy prawa oświatowego.

6.  Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych.