Administrator danych osobowych (ADO):

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Nowym Korczynie

ul Partyzantów 13

tel. : 413771020

e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl

 

Inspektor ochrony danych (IOD):

Kontakt: e-mail: sadowskiz@op.pl

tel.: 691 939 712

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii

Europejskiej oraz standaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których

dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu. W związku z powyższym poniżej,

znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

przez  Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Korczynie,

(Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 

informuję, że:

1. Administratorem Pani/ Pana /rodzica/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor

              Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie telefon: 413771020

                                          e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie

                           za pośrednictwem e-maila: sadowskiz@op.pl tel. 691 939 712

 

3. Dane osobowe Pani /Pana/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1lit.c,

ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,

określonych w Ustawie –Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r.

poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r.

poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych                     

i wychowawczych w placówce.

4. Pani/Pana / ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony

     w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

5.Posiada Pani /Pan/ prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze

względu na przepisy prawa oświatowego.

7. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych.