Informujemy, że dnia  26 października 2018r. odbyły się tajne

Wybory do „ Małego  Samorządu  Uczniowskiego”,

zgodnie z przyjętym Regulaminem Wyborów MSU

Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Wybierano Przewodniczącego, Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.

Kandydowało 9 kandydatów z klas III, IVa, IVb i VI.

Byli to Aleksandra Tomf, Kamila Kaczmarczyk, Natalia Smulikowska, Anna Parlak,

Aleksandra Jaroszek, Igor Nowak, Roksana Szumilas, Nicola Krzyżek i Jakub Misiewicz.

Nad organizacją wyborów czuwali opiekunowie MSU:

Pani Justyna Grzesiak i Pani Aleksandra Jagielska.

Wybory poprzedziła kampania wyborcza, w czasie której cała społeczność szkolna

zbierała informacje o kandydatach, dzięki zamieszczanym przez nich na

gazetce samorządowej folderom wyborczym oraz ustnym prezentacjom.

  

W dniu wyborów komisja skrutacyjna przechadzała się z urną wyborczą po klasach.

Cała społeczność szkolna mogła zagłosować.  Wyborcy mogli zakreślić tylko jedno nazwisko   

na karcie wyborczej, zachowując przy tym wszelkie zasady poufności.

   

 

Następnie komisja wyborcza podliczyła głosy i sporządziła protokół wyborczy.

Wynika z niego, iż w roku szkolnym 2018/19 interesy uczniów będą reprezentowali:

          Jakub Misiewicz  (kl. VI) Przewodniczący MSU

       Roksana Szumilas (kl. VI) –  Zastępca Przewodniczącego

       Nicola Krzyżek (kl.VI) – Zastępca Przewodniczącego

       Igor Nowak (kl.IVb) – Sekretarz

       Aleksandra Tomf (kl.III) – Skarbnik

                              Dziękujemy wszystkim kandydatom za przeprowadzenie kampanii wyborczej. 

Wybranej Radzie Uczniowskiej składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy

na rzecz uczniów, a tym samym szkoły.

                                                                                              /J. Grzesiak/