Dla Rodziców

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Nowym Korczynie


KONSULTACJE NAUCZYCIELI


Prezydium Rady Rodziców 
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

Przewodnicząca:
p. Katarzyna Stefańska

 

Z- ca przewodniczącej:
p. Anna Nowak

 
Sekretarz:
p. Teresa Czapla

 

Skarbnik:
p.Monika Wolańska


Rady oddziałowe


Twoje Prawa

wg  Konwencji Praw Dziecka


Pierwsza i ostania środa każdego miesiąca to:     DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy!


SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie

 przetwarza wizerunek uczniów( w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

              –  funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa 

          tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

          w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia; 

              –  związanych z promocją Szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie  NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie

i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów

lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych,

a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby   (w tym ucznia)

wymaga uzyskania zezwolenia osoby,  której dane  są rozpowszechniane lub zezwolenia

rodzica/ opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.