Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno- przyrodniczej

w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie.

   Celem programu jest doskonalenie nauczania przedmiotów przyrodniczo- środowiskowych,

podniesienie jakości edukacji ekologicznej, rozwijanie zainteresowań uczniów ekologią,

ochroną środowiska, poszerzenie kwalifikacji nauczycieli,

a także integracja działań ekologicznych poprzez współpracę szkoły,

urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

Pracownia została wyposażona m.in. w następujące pomoce dydaktyczne:

zestawy doświadczalne dotyczące ochrony powietrza, energii odnawialnej, ochrony wód, gleby,

przyrządy do obserwacji i badań przyrody.

 

 W ramach projektu zaplanowano szereg działań edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych,

np. dokonywanie obserwacji, pomiarów, doświadczeń związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Również uczniowie klas młodszych będą mieli możliwość korzystania z pracowni

w trakcie zajęć edukacji ekologicznej, m.in. korzystanie z miernika wiatru,

obserwacja okazów z wykorzystaniem lup, mikroskopów, filmów przyrodniczych,

gier i plansz edukacyjnych.

W trakcie wycieczek i zajęć w terenie przydatne będą lornetki,

zestawy doświadczalne do biodegradacji, aparat fotograficzny.

Pracownia wykorzystana zostanie również w trakcie godzin wychowawczych i zajęć świetlicowych,

a także na zajęcia kół zainteresowań.

Zostaną zorganizowane wycieczki dydaktyczne do oczyszczalni ścieków

i na ujęcie wodociągowe w Nowym Korczynie.

Zaplanowano spotkanie z przedstawicielem Zarządu Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.

Wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają  do rozwoju szkoły serdecznie dziękujemy!