Szanowni Rodzice!

 Od  25 maja 2020 r.  uczniowie klas ósmych mogą korzystać  z konsultacji z nauczycielami
z poszczególnych przedmiotów, w szczególności tych,
z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty . 
W związku z powyższym proszę o kontakt z wychowawcą klasy ósmej.
Harmonogram konsultacji zostanie umieszczony na stronie szkoły
( w zakładce nauczanie zdalne ) .

        Od 18 maja 2020 r.  możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży-  niepełnosprawnych,
zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu
z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty,  dyrektorem szkoły. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców.
W związku z  informacją MEN  dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, od  25 maja 2020 r.  istnieje możliwość powadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkołach podstawowych.
Na podstawie  rozmów  przeprowadzonych z  rodzicami ( dane od wychowawców klas),  w uzgodnieniu
z organem prowadzącym , działalność  szkoły podstawowej  jak również przedszkola, 
nie będzie wznowiona od dnia 25.05.2020 r.
O wszelkich zmianach  zostaną Państwo  poinformowani .

Z poważaniem 
Barbara Karnawalska
    Dyrektor ZSzP w Nowym Korczynie