Starosta Buski informuje, że w Powiecie Buskim rekrutacja do szkół ogólnodostępnych ponadpodstawowych prowadzona jest w systemie elektronicznym.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że w Powiecie Buskim rekrutacja do szkół ogólnodostępnych ponadpodstawowych prowadzona jest w systemie elektronicznym. Ze szczegółowymi informacjami w sprawie elektronicznej rekrutacji do szkół ogólnodostępnych można zapoznać się w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym pod adresem: https://www.powiat.busko.pl/pl/powiatowy-informator-edukacyjny.html

PUNKTY WSPARCIA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
W celu wsparcia rodziców i uczniów, szkoły ogólnodostępne prowadzone przez Powiat Buski, tj.:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
  tel. 41 378 36 53,
  https://www.lobusko.pl
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika
  tel. 41 378 79 21,
  http://www.zsp1busko.pl
 • Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych
  tel. 41 378 43 86,
  http://zsti.pl
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
  tel. 41 378 24 72
  http://budowlanka.edu.pl

uruchomią punkty wsparcia dla uczniów, które czynne będą w godzinach 9-14 od poniedziałku
do piątku, w okresie 15 czerwca – 10 lipca 2020 r
. Uczniowie i ich rodzice będą mogli uzyskać informacje
i pomoc przy logowaniu i tworzeniu konta.

Jeżeli w w/w okresie, tj. od 15 czerwca – 10 lipca 2020 r., utrzymany zostanie w Polsce stan epidemiczny, to wizyta w szkolnych punktach wsparcia będzie możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznie
oraz z zastosowaniem reżimu sanitarnego (maseczka, rękawiczki i własny długopis).

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 przedstawiają się następująco:
1) od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. możliwe będzie:
a) zakładanie konta i logowanie się do systemu elektronicznej rekrutacji pod adresem:
https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/

UWAGA:
W Powiecie Buskim można się ubiegać o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół ponadpodstawowych,
ale można wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów w tych szkołach
, tzn. w każdej z trzech szkół można wybrać tyle oddziałów, ile szkoła ma w swojej ofercie. Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności kandydat wybiera oddziały. Szkoła wybrana jako pierwsza to ta, do której najbardziej kandydat chce
się dostać, ostatnia to ta, na której najmniej mu zależy.

b) dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru takich dokumentów, jak:
– wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany przez rodziców wniosek
o przyjęcie do szkoły,

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

UWAGA:
Sposób dostarczania do szkoły pierwszego wyboru dokumentów wymienionych w punkcie 1b uzależniony będzie od tego, czy w okresie rekrutacji, tj. od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. nadal będzie obowiązywał w Polsce stan epidemiczny. O szczegółach Szkoły będą informować na bieżąco m.in. za pośrednictwem swoich stron internetowych.

2) od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. m.in. dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3) 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA:
w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy osób zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

4) od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki.
W celu potwierdzenia woli nauki należy dostarczyć do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginały dokumentów (o ile nie zostały one wcześniej dostarczone). Obowiązek dostarczenia oryginałów dotyczy takich dokumentów jak:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy wszystkich kandydatów),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy wszystkich kandydatów),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy tylko kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym przewiduje się przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym).
  W przypadku braku możliwości przedłożenia w/w zaświadczeń lub orzeczeń, rodzic kandydata
  lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r.
  do godz. 15.00
  , wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.
  Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
  – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

5) 19 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA: w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy osób przyjętych
i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

UWAGA:
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 Minister Edukacji Narodowej odstąpił od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Zatem zachęcam uczniów i rodziców do dochowania terminów rejestrowania się w systemie rekrutacji i składania wymaganych dokumentów, ponieważ niedochowanie terminów może utrudnić lub uniemożliwić zakwalifikowanie się ucznia do wybranej szkoły.

Gorąco zachęcam Uczniów i Rodziców do korzystania z oferty edukacyjnej Powiatu Buskiego.

Jerzy Kolarz
Starosta Buski

Komunikat Starosty Buskiego w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych w Powiecie Buskim na rok szkolny 2020/2021 [ PDF ]