Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!


       Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 r.
Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu  z wychowankami oraz Państwem.

Sytuacja epidemiczna w kraju sprawia,że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny
i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

      W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ  jako Dyrektor szkoły, odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania
i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie szkoły www.spnowykorczyn.pl  . Bardzo proszę o  zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

      Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej,
co oznacza, że zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone
w budynkach szkolnych i na obiektach należących do placówki.

      Zwracam się do Państwa z  serdeczną prośbą ,  aby stosować się do poniższych zasad:


1 . Podanie wychowawcy możliwie  najszybszej formy kontaktu.
2 . Rodzice do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
3 . Dzieci chore, zakatarzone, kaszlące lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
4 . Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 
 Rodzic/ prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka  sytuacja zaistnieje , pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
5 . Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
6.  Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 
( wyznaczonego obszaru), zachowując zasady:

    a) 1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi,
    b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5m ,
    c)  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m.
   d)   osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
7 . W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore ( np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic/ opiekun jest zobowiązany poinformować  dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole , zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica/ opiekuna. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia
w izolatorium.

8 . W szkole ( obecnie) nie obowiązuje noszenie maseczek przez uczniów, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne, nie ma przeciwskazań.
9 . Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może  wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innym koleżankami, kolegami oraz nie może ich pożyczać.
10 . Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik.
Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach  placówki zostanie ograniczone do minimum.

Odbieranie  dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1 . Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta ;  przed wejściem do wyznaczonego obszaru,  użyć płynu dezynfekującego.
2 . Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go  do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
3 . Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny  z nauczycielem.
4 . Uczeń klasy IV-VIII , po zakończonych lekcjach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.

      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia
rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny  osobistej.Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.
Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie   https://gis.gov.pl/aktualności.

     Pozostałe informacje, procedury zostaną umieszczone w najbliższym  czasie na stronie szkoły.

 
Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Nowym Korczynie