Zgodnie  z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w  sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD – 19 informujemy, że od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS TEAMS .
Tygodniowy rozkład zajęć pozostaje bez zmian.
Rodzice uczniów klas I-III , którzy nie mogą zapewnić dziecku  opieki w domu ( obydwoje rodzice pracują), mogą złożyć do Dyrektora szkoły wniosek o objęcie dziecka  opieką świetlicową na terenie placówki podczas trwania zdalnego nauczania. Uczeń zostanie wówczas objęty opieką świetlicową  oraz  zapewniona zostanie mu możliwość  nauki zdalnej  na terenie placówki.
W przypadku zajęć  specjalistycznych, rewalidacyjnych prosimy rodziców/ opiekunów dziecka o kontakt  z nauczycielem  prowadzącym  w celu omówienia  realizacji tych zajęć.
Wszelkie wątpliwości proszę zgłaszać do wychowawców klas,
Przedszkole pracuje w trybie stacjonarnym.
Przerwa świąteczna  :      od 23.12.2021r.   do  31. 12. 2021 r.
                                                    06.01. 2022 r.      –   Święto Trzech Króli
                                                    07.01. 2022 r.      –   dzień wolny od zajęć dydaktycznych .

                                                                                                            Barbara Karnawalska
                                                                                                Dyrektor ZSzP
                                                                                                            w Nowym Korczynie