RODO

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie

 przetwarza wizerunek uczniów( w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa 

          tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

          w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia; 

  • związanych z promocją Szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem,

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie  NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie

i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów

lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych,

a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych

innej osoby   (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby,

której dane  są rozpowszechniane lub zezwolenia

rodzica/ opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Administrator danych osobowych (ADO):

 Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Nowym Korczynie

ul Partyzantów 13

tel. : 413771020

e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl

 

Inspektor ochrony danych (IOD):

Kontakt: e-mail: sadowskiz@op.pl

tel.: 691 939 712

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii

Europejskiej oraz standaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których

dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym poniżej, znajdziecie Państwo podstawowe informacje

dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

przez  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie,

(Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

0raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

1.Administratorem Pani/ Pana /rodzica/ uczniów danych osobowych

jest Dyrektor Zespołu- Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie

                                                telefon: 413771020

                               e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

                          w Nowym Korczynie  za pośrednictwem

                              e-maila: sadowskiz@op.pl

                                          tel. 691 939 712

3.Dane osobowe Pani /Pana/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1lit.c,

ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,

określonych w Ustawie –Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r.

 poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r.

poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,

opiekuńczych i wychowawczych w placówce.                  

4.Pani/Pana / ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

5.Posiada Pani /Pan/ prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe

ze względu na przepisy prawa oświatowego.

7. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

RODO