Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół  Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : spnowykorczyn.pl

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2011r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: wrzesień 2019r.

 Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie  : Publiczna Szkoła Podstawowa , Publiczne Przedszkole ( grupa 5 i 6 latków), ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 413771020
Publiczne Przedszkole  (  grupa 3 i 4 latków)  mieści się  w zaadaptowanych pomieszczeniach w budynku Urzędu Miasta i Gminy – ul. Buska 7 , 28-136 Nowy Korczyn
tel. 413771083

e-mail : spnowykorczyn@poczta.onet.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej szkoły jest w znacznej części zgodna  z wytycznymi dla dostępności treści  internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych  ( załącznik do ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– niektóre zdjęcia  z wydarzeń nie posiadają  pełnych opisów alternatywnych,
– filmy nie posiadają napisów dla głuchych,
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
– część treści pochodzi ze strony , która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, by na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono  dnia: 23.02.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Sekretariat szkoły –   email: spnowykorczyn@poczta.onet.pl
Telefon: 413771020
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

Procedura wnioskowo- skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą  alternatywnego sposobu dostępu , na przykład  przez odczytanie niedostępnego cyfrowo  dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  lub aplikację mobilną chodzi oraz o sposób kontaktu.

Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą  alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób  przedstawienia  tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądania niezwłocznie , nie później  niż w ciągu 7 dni od dnia
z wystąpieniem z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 W przypadku ,gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury, mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Linki- także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oaz formatowane
w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie , ul Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn

1 . Do budynku szkoły prowadzą  dwa wejścia:  główne wejście A znajdujące się od ul. Partyzantów. Prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych . Drugie wejście B ( od strony boiska szkolnego) – usytuowany jest podjazd dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

2 . Na terenie szkoły nie ma miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;  można zaparkować na parkingu dostępnym dla pracowników szkoły.

3 . Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4 . W budynkach na każdym poziomie ( parter, I piętro, II piętro ) znajduje się korytarz . Budynki nie posiadają wind.

5 . Nie ma  dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki) .

6 . W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

7 . Drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane .

8 . Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9 . Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

 W Publicznym Przedszkolu, ul. Buska 7 wejście do budynku prowadzi od strony parkingu.  W budynku  znajduje się Urząd Miasta i Gminy . Parter został zaadoptowany na potrzeby grupy przedszkolnej ( 3 i 4 latki) . W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braaille”a ani oznaczeń  kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących .

W jednostce nie ma możliwości skorzystania z języka migowego.
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym , psem przewodnikiem.
Osobą do udzielania informacji  przy wejściu jest oddelegowany pracownik obsługi.
Parking jest ogólnodostępny , brak oznakowanego miejsca  dla  osób niepełnosprawnych.
W związku z pandemią Covid-19 i obowiązującymi wymogami sanitarno- epidemiologicznymi , ilość wejść do budynku szkoły musiała zostać ograniczona.