Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/ 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego : 2 września 2019r.

 Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019r. – 31 grudnia 2019r.

 Ferie zimowe: 27 stycznia – 9 lutego 2020r.

 Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia -14 kwietnia 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych : 26 czerwca 2020r.

Ferie letnie (wakacje): 27 czerwca 2020r. – 31 sierpnia 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r.

(DZ.U. z 2017 r. poz. 1603) ustalono następujące dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

–    2-3 stycznia 2020r.
–   
21  kwietnia 2020r.-egzamin ósmoklasisty
–    22 kwietnia  2020r.-egzamin ósmoklasisty
–    23 kwietnia 2020r. –egzamin ósmoklasisty
–    12 czerwca 2020r.

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w sobotę.