Informujemy, że w roku szkol. 2020/2021 Szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zgodnie ze stanowiskiem MEN w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.
          Przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły do podejmowania czynności związanych   z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
To  rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole/ przedszkolu ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.
Także Rady Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.